Latest News

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực hiện Kế hoạch số 1176CTr/ĐUS ngày 21/4/2009 thực hiện chương trình hành động số 42/-CTr.TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ chương trình hành động số 03-CT/BCH ngày 17/02/2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 07 năm 2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề ra chương trình hành động cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, cống hiến cho các hoạt động xã hội cho thanh niên. Tiếp tục học tập, đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên.

Xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng, chương trình trọng điểm đã được xác định tại Đại hội Đoàn Sở nhiệm kỳ V.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên Sở, Hội Liên hiệp thanh niên Sở và các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP :

1. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có hoài bão, khí phách và năng lực thực tiễn tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, hình thành lớp thanh niên có phẩm chất tốt đẹp.

Nhận định tổng quan về thực trạng và dự báo tình hình thanh niên trong toàn Sở (bao gồm cả các đối tượng thanh niên được quản lý, nuôi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở), báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở để có định hướng, biện pháp lãnh đạo công tác thanh niên hiệu quả.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao sức thuyết phục, hiệu quả của công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với đặc điểm nhận thức của thanh niên.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng về hoạt động làm theo, gắn với thực tiễn công tác của bản thân và đặc thù của cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, sống đẹp vì Tổ quốc, vì cộng đồng. Hàng năm tổ chức bình chọn gương Công dân trẻ tiêu biểu đề nghị tuyên dương cấp Thành, tuyên dương gương Vượt khó – Học tốt từng năm học.

Vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta” do Thành Đoàn tổ chức.

Tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nếp sống văn hoá trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng công sở văn hóa.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh – thiếu nhi tham gia các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, tìm hiểu lịch sử truyền thống của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên

Tăng cường tham mưu Đảng uỷ Sở và quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ chi, đảng bộ cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là những thanh niên công tác tại các đơn vị trú đóng ở vùng sâu, vùng xa và những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích để đoàn viên thanh niên đặc biệt là cán bộ, công chức trẻ vừa tích cực học tập vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tốt các hoạt động phong trào của các đoàn thể.

Phát động phong trào học ngoại ngữ, ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn.

3. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá, phát triển toàn diện

Phối hợp với Công đoàn Sở, các đơn vị cơ sở đẩy mạnh việc học tập và nỗ lực làm theo để thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác giáo dục, giới thiệu các gương sáng trong cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tổ chức tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến” trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng – chống HIV/AIDS trong thanh niên. Chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tiền hôn nhân, nhất là đối với những cán bộ là thanh niên công tác tại các đơn vị trú đóng ở vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao; chỉ đạo Đoàn thanh niên cơ sở tham mưu lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ thanh niên, nhất là những người đang công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận với thông tin hiện đại qua hệ thống internet, thư viện mini tại đơn vị, các hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho cán bộ thanh niên, thanh niên công nhân, học sinh và thiếu nhi tại các đơn vị trực thuộc Sở.

4. Tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, hình thành cơ chế, chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn từ cơ sở đến Sở

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ làm nguồn cán bộ dự bị hàng năm; đề xuất lãnh đạo mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có phẩm chất và năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị và các chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài.

5. Xây dựng Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt thật sự vững mạnh, nâng cao năng lực và tính tích cực của Đoàn thanh niên, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng

Phát huy vai trò của tổ tu dưỡng, nhóm trung kiên là những đảng viên trẻ, những đoàn viên ưu tú để xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh.

Quan tâm công tác tổ chức gặp gỡ giữa cấp ủy cơ sở với đoàn viên ưu tú và đối tượng đảng để định hướng phấn đấu, rèn luyện và qua đó làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn, Hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đầu tư củng cố các chi đoàn hoạt động trung bình, khá. Tăng cường vai trò nòng cốt của Đoàn trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là những thanh niên chưa hoặc ít tham gia hoạt động tập thể, cộng đồng; xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên, vững mạnh về tổ chức, đa dạng hoá các loại hình tập hợp nhằm thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với các đối tượng khối bảo trợ xã hội; vận động, tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh – thiếu nhi tại cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

6. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của mỗi đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước

Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa, tinh thần tình nguyện vì hoạt động xã hội cho thanh niên.

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt (khu vực trường học), phong trào thi đua giỏi nghề, sáng tạo trong lao động (khu vực doanh nghiệp), tham gia thực hiện cải cách hành chánh, phong trào 3 trách nhiệm (khu vực HCSN, BTXH. 05-06).

Triển khai sâu rộng và thường xuyên các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, trong đó chú trọng các phong trào “Xung kích tình nguyện vì cộng đồng”, “ba trách nhiệm”; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên sống đẹp; định kỳ hàng năm tổ chức bình chọn Công dân trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Sở:

- Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (dự kiến tháng 9/2009).

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên.

2. Cấp cơ sở:

Căn cứ kế hoạch này, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Sở xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị; tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị để được hỗ trợ trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo Nghị quyết được quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;

- Các Ban Thành Đoàn;

- BCH Đoàn Sở;

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Lượng Thị Tới

Tags:

Chú ý trước khi phát biểu:

Bạn có thể trả lời ẩn danh hoặc dùng các tài khoản của các mạng xã hội như blogger, wordpress.. tuy nhiên bình luận của bạn có thể bị gỡ bỏ nếu nội dung không phù hợp.

0 nhận xét

Leave a Reply